Warning: file_put_contents(/home/brylka/nartyaim/public_html/templates/aim_oki_1/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /home/brylka/nartyaim/public_html/templates/aim_oki_1/library/Artx/Page.php on line 18
O Nas

Regulamin

Regulamin wypożyczalni A&M

Polska Grupa Wypożyczalni WINTERGROUP

1. Wypożyczalnia A&M („Wypożyczalnia”) prowadzi wynajem sprzętu sportowego.

2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami

określonymi w niniejszym regulaminie.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dwa niezniszczone

dokumenty z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość, lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję,

która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem, sfotografowanie i zachowanie fotografii Wypożyczającego przez

Wypożyczalnię oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie nie

gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i

bezpiecznego jego użytkowania.

8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny

pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez

niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne

użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu, Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart

siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

10. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego

przeznaczeniem.

11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę, lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby

trzecie.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny

wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu, lub

zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego wartości.

13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia

wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych,

zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.

15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu

jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.

16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w

dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez

Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.

16a W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje

naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia

cennika.

16b W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, przy braku akceptacji

przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, lub nie poinformowaniu Wypożyczalni o

przedłużeniu, sprawa zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe

podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające

od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności.

Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.